ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 1. Εισαγωγή
  1.1 Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020, Υ.Α.13423/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021) είναι ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που βοηθούν στην ομαλή σχολική ζωή και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
  1.2 Βασικοί σκοποί και στόχοι της διαδικασίας συνδιαμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
  Σκοποί της διαδικασίας σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου είναι η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη καλλιτεχνική φύση του σχολείου.
  α) η διασφάλιση της συνεργασίας όλων των μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για την διαμόρφωση και συναποδοχή ενός πλαισίου κανόνων που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς και η διατύπωση των παιδαγωγικών μέτρων που θα λαμβάνονται σε περιπτώσεις παρέκκλισης κανονισμού ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γ) η δέσμευση όλων για πιστή τήρηση του πλαισίου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της προσωπικότητας κάθε μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας, δ) Η δυνατότητα ελέγχου της πιστής εφαρμογής του πλαισίου κανόνων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και της τελικής αξιολόγησή του.
  Μέσω των συμφωνημένων όρων και κανόνων του Κανονισμού του Σχολείου επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:
  Η εξασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  Η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που λειτουργούν υπεύθυνα, σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
  Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  Η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  Η δημιουργία εύρυθμων, ευχάριστων και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.
  1.3 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να
  συμπεριλαμβάνονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και στις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. Στη διαμόρφωσή του συμμετέχουν: ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών, τα μαθητικά συμβούλια (5μελή και 15μελές), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, καθώς και εκπρόσωπος του Δήμου Μεσολογγίου.
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, μόλις λάβει την τελική του μορφή και εγκριθεί από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου, συζητείται διεξοδικά με όλους τους μαθητές, μέσω των υπευθύνων εκπαιδευτικών κάθε τμήματος, κοινοποιείται σε όλους του γονείς και αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου.
  Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.
  2 Λειτουργία του Σχολείου
  2.1 Ωράριο λειτουργίας και Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  Η ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι στις 08:15 και η ώρα λήξης στις 14:20. Η διάρκεια των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων καθορίζονται από σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και αναρτώνται στην αρχή του έτους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού το ημερήσιο πρόγραμμα δύναται να τροποποιείται με κάλυψη των κενών από άλλους εκπαιδευτικούς που έχουν μάθημα με το συγκεκριμένο τμήμα την ημέρα αυτή και οι μαθητές να σχολάνε νωρίτερα. Προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών δίνεται στην εύρυθμη αποχώρηση των μαθητών που μετακινούνται με υπεραστικές μετακινήσεις. Σε περίπτωση σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να τροποποιείται. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  2.2 Προσέλευση στο σχολείο
  Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη των μαθημάτων στον χώρο του σχολείου βοηθά στην αποτελεσματική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας και στην πλήρη ενημέρωση όλων σε περιπτώσεις που υπάρχουν έκτακτες ανακοινώσεις.
  Κατά την προσέλευσή τους οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο του σχολείου (ή στο ισόγειο σε περίπτωση κακοκαιρίας). Οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειδωμένες και ανοίγουν μόνο από τους εκπαιδευτικούς που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκπαιδευτικού άνω των 5 λεπτών, το προεδρείο ή ο απουσιολόγος του τμήματος ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση και οι μαθητές κατεβαίνουν στο ισόγειο για να μην ενοχλούν τα υπόλοιπα τμήματα.
  Για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο και οι μαθητές μαθήτριες εισέρχονται κατ’ ευθείαν στις αίθουσες, αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
  2.3 Είσοδος και παραμονή στην αίθουσα.
  Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
  Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης μαθητή κατά την πρώτη ώρα αλλά και κατά τις υπόλοιπες ώρες του προγράμματος, αρχικά καταχωρίζεται αντίστοιχη παρατήρηση στο απουσιολόγιο και υπογράφεται από τον εκπαιδευτικό. Μαθητής που προσέρχεται επανειλημμένα καθυστερημένος, μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα και την έναρξη του μαθήματος, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος. Σε κάθε περίπτωση, οι κηδεμόνες μαθητών που απουσιάζουν ή αργούν συστηματικά και χωρίς λόγο να προσέλθουν στα μαθήματα, ενημερώνονται άμεσα από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.
  Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.). Δεν επιτρέπεται να αφήνουν τα βιβλία μετά το πέρας των μαθημάτων.
  Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι ενώ τον συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την
  υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου δεχόμενος ευγενικά την υπόδειξη του καθηγητή.
  Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με τον διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής και με τη Διεύθυνση του σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
  Η κατανάλωση φαγητού, καφέ και αναψυκτικών και η χρήση τσίχλας στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια δεν επιτρέπεται για λόγους καθαριότητας, υγιεινής, αισθητικής και προστασίας του σχολικού εξοπλισμού και των μαρμάρινων δαπέδων.
  2.4 Απουσία από τα μαθήματα
  Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων της ημέρας είναι υποχρεωτική και οποιοσδήποτε μαθητής απουσιάζει από το μάθημα αναγράφεται κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας στο απουσιολόγιο και του χρεώνεται απουσία. Σε περίπτωση ανάγκης για απουσία από το μάθημα για οποιονδήποτε λόγο:
  α) ο μαθητής ζητά έγκαιρα άδεια από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό και τη Διεύθυνση του σχολείου
  β) ο απουσιολόγος αναγράφει τον απόντα στο απουσιολόγιο και καταχωρεί απουσία.
  γ) ο Διευθυντής /Υποδιευθυντής σημειώνει και υπογράφει στο απουσιολόγιο είτε τη λέξη «Άδεια» είτε το είδος της δραστηριότητας που πρόκειται να απασχοληθεί ο μαθητής με ευθύνη τρίτου εκπαιδευτικού (Π.χ. πρόβες για εκδηλώσεις, αθλητικούς αγώνες κλπ.).
  δ) σε περίπτωση άδειας για αποχώρηση από το σχολείο, κατόπιν συνεννόησης με τους κηδεμόνες, η απουσία καταχωρείται κανονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα myschool από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος.
  ε) σε περίπτωση απουσίας από το μάθημα λόγω συμμετοχής σε άλλη δραστηριότητα του σχολείου, ο μαθητής ζητά άδεια απουσίας και από τον εκπαιδευτικό με τον οποίο έχει μάθημα και από το Διευθυντή ενώ η απουσία του δεν καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα myschool από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
  Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για το λόγο απουσίας των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία για νόσο Covid 19 ή ανάγκη παραμονής σε καραντίνα μετά από οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  2.5 Διαλείμματα και κενά
  Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός αφού εκκενώσει την αίθουσα από τους μαθητές, βεβαιώνεται πως τα παράθυρα είναι ανοιχτά και εξέρχεται τελευταίος κλειδώνοντας την αίθουσα.
  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στο προαύλιο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους, να ανανεώνεται ο αέρας στις αίθουσες και να μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης ιώσεων.
  Η χρήση του ασανσέρ στα διαλείμματα γίνεται αυστηρά και μόνο από μαθητές με κινητικό πρόβλημα λόγω τραυματισμού
  Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων χώροι του σχολείου, ως οι πλέον κατάλληλοι για την παραμονή των μαθητών.
  Το διάλειμμα είναι χρόνος πνευματικής ανάπαυσης, φαγητού, σωματικής κίνησης και ευκαιρία για ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών. Οι μαθητές οφείλουν να αλληλοεπιδρούν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στον υπεύθυνο εφημερεύοντα εκπαιδευτικό κατά προτεραιότητα ή στη Διεύθυνση του σχολείου.

Απαγορεύται ρητώς η παραμονή σε αθέατους χώρους πίσω από τα προκατ.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα με μπάλα (συμπεριλαμβανομένου του πινγκ – πονγκ), δίχως την επίβλεψη εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου για λόγους προστασίας των υπολοίπων μαθητών οι οποίοι δεν αθλούνται.
Κατά τη διάρκεια κενής ώρας κάποιου τμήματος που δημιουργείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού και δεν μπορεί να καλυφθεί με τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στην αίθουσα και οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα. Για τους μαθητές του τμήματος που έχει κενό υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
α) άθληση με ή χωρίς μπάλες μόνο στους χώρους των γηπέδων και υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής
β) χρήση της βιβλιοθήκης και των εσωτερικών χώρων του ισογείου.
γ) ελεύθερη ώρα στο προαύλιο του σχολείου
2.6 Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων και χωρίς άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου μαθητή για ολόκληρη ημέρα, αργοπορίας ή αποχώρησής του πριν τη λήξη των μαθημάτων ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου. Χωρίς την ενημέρωση από τον κηδεμόνα η απουσία του μαθητή θα ελέγχεται από το σχολείο και θα ειδοποιούνται οι κηδεμόνες του.
3 Σχολική και Κοινωνική Ζωή
3.1 Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωση τους και οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Οι απουσίες από τα μαθήματα, δυσχεραίνουν τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των παιδιών. Σε περίπτωση απουσίας από το σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.
Για την παρακολούθηση της τακτικής φοίτησης των ανήλικων μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσιάζει από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας.
Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται εκτός από την επίδοση τους κι από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130). Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.
Η συμμετοχή των μαθητών στις πολιτιστικές, εορταστικές επετειακές και αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου είναι απαραίτητη και η απουσία από αυτές θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την συγκεκριμένη ημέρα της πραγματοποίησής τους.
Αν ο μαθητής έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο, πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
3.2 Σχολικοί χώροι
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα καθαρό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές/τριες:
Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου καθώς και το φυσικό περιβάλλον της αυλής του σχολείου.
Διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων.
Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό, σε άριστη κατάσταση.
Διατηρούν τους τοίχους καθαρούς και χρησιμοποιούν τον πίνακα ανακοινώσεων για οποιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Επισημαίνεται ότι, μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.
3.3 Εμφάνιση
Η εμφάνιση των μαθητών/τριών αποτελεί εκδήλωση του προσωπικού τους δικαιώματος και ευθύνης αλλά οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια.
3.4 Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
Ο Διευθυντής

Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του σχολείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/ουσών και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.
Οι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση διδασκαλία, μάθηση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:
Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών εντός του σχολείου (καθημερινές εφημερίες στους χώρους που έχουν καθοριστεί με απόφαση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων), καθώς και κατά τις σχολικές εκδηλώσεις και εκδρομές.
Αντιμετωπίζουν τους μαθητές/τριες με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους.
Συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και άνεσης να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν τυχόν πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν τους μαθητές με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια και να μην κάνουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος ορισμένων μαθητών.
Καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και να διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με την καθοδήγηση των ΣEE και των Στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.
Προετοιμάζουν το μάθημα της ημέρας έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να εφαρμόζουν σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και ενημερώνουν σχετικά τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
Είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους ΣΕΕ για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το Σχολείο.
Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης
Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας ενημερώνουν τον Διευθυντή, για την έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών σε όποια αλλαγή προγράμματος μπορεί να προκύψει.
Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ’ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση με την συνδρομή της πολιτείας.
Οι μαθητές/μαθήτριες και τα μαθητικά συμβούλια
Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους συμμαθητές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής. Οι μαθητές θα πρέπει να:
Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή. Υποστηρίζουν και διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου.
Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων. Αν προκαλέσουν κάποια βλάβη-ζημιά, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί από τον/την υπαίτιο/α.
Επιδιώκουν και συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
Απευθύνονται στον Διευθυντή.
Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, αντιδρούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
Απευθύνονται στους/στις καθηγητές/ριες και στη Διεύθυνση του σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.
Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.
Τα σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
Τα μαθητικά συμβούλια (5μελή συμβούλια τμημάτων και 15μελές συμβούλιο) αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν. Παράλληλα και ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία τους να συμβάλλει στη διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη συστηματική μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης.
Στόχος του κανονισμού για τις μαθητικές κοινότητες είναι να αποκαταστήσει το πραγματικό νόημα και τον αληθινό τους χαρακτήρα. Να τις αναδείξει σε δημοκρατικούς θεσμούς, όπου με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις διαδικασίες τους, θα απελευθερώνονται οι δημιουργικές ικανότητες όλων των παιδιών, θα εθίζονται οι μαθητές στη συλλογική ζωή, θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αλλά και θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μαθητών. Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών.
Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των τμημάτων συγκαλούνται μία φορά το μήνα κατόπιν απόφασης του 5μελούς συμβουλίου και διεξάγονται σε οποιαδήποτε ώρα πλην της τελευταίας διδακτικής ώρας για το συγκεκριμένο τμήμα. Για τη διεξαγωγή της συνέλευσης απαιτείται α) άδεια από τον καθηγητή που διδάσκει στο τμήμα τη συγκεκριμένη ώρα της συνέλευσης β) άδεια από το Διευθυντή του σχολείου
3.5 Άλλα θέματα
Επισημαίνεται ότι:
Η χρήση κινητού τηλεφώνου για συνομιλία, βιντεοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων – απαγορεύεται. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του κινητού εντός των αιθουσών για τις ανάγκες επίδειξης πιστοποιητικών (self test- εμβολιασμού) ή για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (π.χ πληροφορική) κατόπιν έγκρισης του διδάσκοντος καθηγητή.
Το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και η χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι καταστροφικές για την πνευματική και τη σωματική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται.
Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φέρουν στο σχολείο έντυπα ή άλλο υλικό άσχετο από τα μαθήματά τους.
Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών/τριών από τους χώρους του σχολείου για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που απαιτείται η έξοδος θα πρέπει να λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η άδεια του Διευθυντή.
Παιδαγωγικός έλεγχος
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι τα ακόλουθα:
προαγωγή ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού, ενθάρρυνσης και υποστήριξης
απαγόρευση της βίας, δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισμό, καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας
προώθηση της συνεργατικής μάθησης, σύνδεση του Σχολείου με την οικογενειακή ζωή
προαγωγή της ισότητας και της συμμετοχής όλων.
Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/ριών στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με την ιδιότητά του και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.
Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο αντιμετωπίζονται. με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων αξίας
Το σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές τυχόν φέρουν μαζί τους.
3.6 Σχολικές Δραστηριότητες
Το σχολείο οργανώνει μια σειρά δραστηριοτήτων που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει στην αρχή του σχολικού έτους σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή, αποκτούν δεξιότητες ζωής, ευαισθητοποιούνται σε διάφορα κοινωνικά θέματα, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν. Το σχολείο επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και τη συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις επετειακές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις. Είναι απαραίτητη η άδεια γονέα/κηδεμόνα, με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές/μαθήτριες.

4 Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων -Σχολείου
4.1 Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Οι γονείς/κηδεμόνες είναι σημαντικό να συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την επίδοση των παιδιών τους σε τακτική βάση, συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο. Η στενή συνεργασία και επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή του σχολείου στην επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύψουν θεωρείται αυτονόητη.
4.2 Τρόποι επικοινωνίας σχολείου με την οικογένεια
Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου, φοίτησης, εξετάσεων, στρατολογίας, πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, νομοθεσίας και γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
Αυτοματοποιημένη αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη διεύθυνση του σχολείου μέσω της πλατφόρμας myschool στο e-mail που δηλώνει ο κηδεμόνας κατά την εγγραφή του μαθητή στο Λύκειο.
Την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου gym-kall-mesol.ait.sch.gr.
Τηλεφωνικά.

Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για θέματα επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς γίνεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των πιθανών κενών των εκπαιδευτικών ως εξής:
Είτε σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ο ορίζεται από τη Διεύθυνση του σχολείου για το σκοπό αυτό, κατά την οποία οι κηδεμόνες μπορούν ενημερωθούν από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου
Είτε σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα οι γονείς επιθυμούν να προσέλθουν στο σχολείο για να συνομιλήσουν με συγκεκριμένους μόνο εκπαιδευτικούς αφού συμβουλευτούν το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων καθηγητών για την ημέρα αυτή.
4.3 Η σημασία της σύμπραξης όλων
Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων: μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, γονέων,-
κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.
4.4 Σχολικό Συμβούλιο
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. Στο Σχολικό Συμβούλιο, συμμετέχουν α) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρος β) Δύο (2) εκπρόσωποι του οικείου Δήμο γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων/ουσών και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
5 Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους
5.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται κάθε έτος το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ.
ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
5.2 Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας που περιλαμβάνουν είτε ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας, είτε ασκήσεις πυροπροστασίας.
6 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών προς ενημέρωσή τους.

                                                                                                                 Ο Διευθυντής

Υφαντής Ηλίας

Κατεβάστε από εδώ τον εσωτερικό κανονισμό

https://drive.google.com/file/d/1l4xD1f3AeZh4QUmBNellQUhTSZUpz-oh/view?usp=sharing